The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Minh bạch là “chìa khóa” thành công

Là một trong 10 chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Tính minh bạch đánh giá qua 2 khía cạnh, đó là việc tiếp cận thông tin của doanh nghiệp và doanh nghiệp có cơ hội tham gia vào quá trình ban hành chính sách, phản biện và giám sát thực hiện chính sách. Đây được xem là chỉ số quan trọng nhất, giúp doanh nghiệp xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp.
Sau 1 số năm giảm điểm, trong năm 2021, chỉ số Tính minh bạch của tỉnh Bắc Ninh lại sự tăng điểm khi hơn năm 2020 tới 1,05 điểm. Đây cũng là chỉ số thành phần có mức tăng điểm cao nhất trong số 6 chỉ số thành phần tăng điểm chứng tỏ việc “tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế thúc đẩy đổi mới sáng tạo” trên địa bàn tỉnh được quán triệt thực hiện thống nhất thông qua những đột phá về xây dựng thể chế và thực thi chính sách, pháp luật ổn định, nhất quán và công bằng. Nhất là, sự cải thiện về chất lượng phối hợp giữa các ngành, các cấp; đồng thời, đảm bảo sự công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
Để có được kết quả này phải kể đến những nỗ lực công khai các thủ tục hành chính, thông tin về thủ tục đầu tư, quy hoạch, định hướng phát triển phát triển kinh tế - xã hội, các ngành, lĩnh vực trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, cổng thông tin điện tử các sở ngành, địa phương; niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính, quy trình, quy định các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, khai thác đầy đủ, hiệu quả các phần mềm nền tảng phát triển chính quyền điện tử; đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; duy trì hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh và trung tâm hành chính công các huyện, thành phố, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, thông thoáng, hấp dẫn, bình đẳng cho các doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh tăng cường minh bạch các thông tin từ đấu thầu đến mua sắm công, đặc biệt là những thủ tục về đất đai và giải phóng mặt bằng, thủ tục liên quan tới quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quyết định chủ trương đầu tư...
Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đem lại hiệu quả tích cực cải thiện chỉ số minh bạch, coi đó là “chìa khóa” thành công để lan tỏa tích cực đến cải thiện các chỉ số khác, góp phần quan trọng xây dựng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp với tỉnh, chung tay tiếp tục cải thiện hơn nữa chỉ số PCI trong những năm tiếp theo.