CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Khánh Hoà

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Khánh Hòa những năm gần đây hầu như không có dấu hiệu được cải thiện. Năm 2013, Khánh Hòa xếp thứ hạng 34 trên tổng số 63 tỉnh thành, tụt 10 hạng so với năm 2012. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả đề tài “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2020” do ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa làm chủ nhiệm.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được sở hữu kết quả đề tài để triển khai ứng dụng vào thực tiễn. Hàng năm, bổ sung, phân tích, đánh giá, đưa ra giải pháp kịp thời nhằm cải thiện nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Các sở, ban, ngành, địa phương sử dụng kết quả đề tài, triển khai thực hiện tốt chức năng theo lĩnh vực được phân công nhằm nâng cao chỉ số PCI của tỉnh như: Công khai quy hoạch, thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai; nâng cao chất lượng thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, các quy hoạch, kế hoạch của tỉnh; đẩy mạnh dịch vụ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp…

Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh là kết quả hợp tác nghiên cứu giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ từ năm 2005. Hiện nay, PCI đã mở rộng phạm vi điều tra sang các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách thông tin đầy đủ và toàn diện hơn về môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

TH

Theo Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa