CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Nghệ An triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của việc cải thiện 10 chỉ số thành phần trong PCI; căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch và nâng cao tính chủ động trong việc triển khai thực hiện, tiếp cận, hỗ trợ doanh nghiệp để cải thiện các chỉ tiêu trong từng chỉ số thành phần PCI do đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả cuối cùng của các chỉ tiêu do đơn vị chủ trì.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

UBND tỉnh cũng chỉ rõ các nhóm giải pháp cụ thể nhằm cải thiện các chỉ số thành phần của PCI gồm: Tính minh bạch, Hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động, Chi phí không chính thức, Tiếp cận đất đai, Thiết chế pháp lý, Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng động và tiên phong của Chính quyền, Gia nhập thị trường và Chi phí thời gian; gắn với phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

Để cải thiện chỉ số Chi phí không chính thức, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị thường xuyên công khai, minh bạch và kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính, trong đó có các khoản thu phí, lệ phí, theo đúng quy định.

Theo Truyền hình Nghệ An