The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quảng Bình cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp

Sở Công Thương Quảng Bình vừa được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đầu mối tổ chức thực hiện Chỉ số dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2021, góp phần cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính...
Sở Công Thương thực hiện Chỉ số dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp, chịu trách nhiệm chủ trì triển khai thực hiện các tiêu chí thành phần số thuộc Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành chủ trì thực hiện các tiêu chí thành phần khác thuộc bộ Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện theo kế hoạch.
Tăng cường tổ chức và phát huy hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại thông qua hoạt động hội chợ, triển lãm, kết nối cung - cầu. Sở Công Thương định kỳ đánh giá hiệu quả, mức độ đạt được của hoạt động xúc tiến thương mại. Chủ trì kiểm soát hiệu quả tình trạng độc quyền trong kinh doanh, tham mưu xây dựng các quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, thương mại phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh.
Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thực hiện các tiêu chí, nội dung liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, kinh doanh đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh việc xây dựng và cung cấp dịch vụ liên quan tới công nghệ; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ Quốc gia đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1158/QĐ-TTg (13/7/2021).
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai thực hiện các tiêu chí- tỷ lệ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên tổng số doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư nhân và FDI trên tổng số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tiêu chí doanh nghiệp từng sử dụng dịch vụ đào tạo về kế toán, tài chính. Sở Kế hoạch và đầu tư, quan tâm chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, phòng chuyên môn tham mưu UBND tỉnh cơ chế hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh... Triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Sở Tư pháp chủ trì triển khai thực hiện các tiêu chí doanh nghiệp từng sử dụng dịch vụ tư vấn về Pháp Luật, thường xuyên tổ chức rà soát văn bản Quy phạm Pháp Luật do HĐND, UBND ban hành để kịp thời phát hiện, xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, quy định không còn phù hợp với thực tiễn, nhất là các quy định của địa phương liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp; nhà đầu tư; tăng cường theo dõi tình hình thi hành Pháp Luật qua đó phát hiện những quy định của văn bản cấp trên không còn phù hợp, thiếu tính khả thi để tham mưu cấp có thẩm quyền kiến nghị cơ quan Trung ương xử lý...
Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì triển khai thực hiện các tiêu chí, nội dung liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho lãnh đạo doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra; phối hợp với các ngành, trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp; phát triển và liên kết mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực...