CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quảng Nam đề ra 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại nền kinh tế

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đặt ra đề ra 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hằng năm luôn duy trì ở mức khá. Quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu các tỉnh Duyên hải miền Trung. Từ năm 2017, tỉnh đã tự cân đối ngân sách và có đóng góp về Trung ương.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đặt ra các chỉ tiêu tới năm 2025, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đặt ra các chỉ tiêu tới năm 2025, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Khu Kinh tế mở Chu Lai tiếp tục là điểm sáng, duy trì vai trò đầu tàu trong tăng trưởng. Môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư đạt khá. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 5 năm liền từ năm 2016 đến nay đạt cao, Quảng Nam nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có điểm số cao nhất cả nước
3 nhiệm vụ đột phá gắn với cơ cấu lại nền kinh tế
Tỉnh Quảng Nam đề ra mục tiêu, tốc độ phát triển kinh tế nhiệm kỳ tới từ 7% đến 8%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch dần sang khu vực dịch vụ, phát triển dịch vụ - du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GRDP giảm từ 14,7% năm 2015 xuống còn 11%, các ngành phi nông nghiệp tăng từ 85,3% lên 89% vào năm 2020. Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh không còn nhà ở tạm bợ, tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa vào năm 2025 trên 99%.
Để đạt các mục tiêu đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược. Đó là: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Báo cáo kiểm điểm của Tỉnh ủy khóa XXI cũng đề xuất một số bài học kinh nghiệm và giải pháp để Tỉnh ủy khóa mới nghiên cứu, nhằm nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc phát triển Quảng Nam trong giai đoạn mới
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh báo cáo kiểm điểm của Tỉnh ủy khóa XXI cũng đề xuất một số bài học kinh nghiệm và giải pháp để Tỉnh ủy khóa mới nghiên cứu, nhằm nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc phát triển Quảng Nam trong giai đoạn mới
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh: Xuất phát từ tính tất yếu khách quan, từ chiến lược phát triển của đất nước, từ tình hình thực tế của địa phương và mục tiêu của Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XXII là phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, cần phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đưa Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững.
Ưu tiên chi đầu tư cho các nhiệm vụ trọng yếu, chiến lược, thúc đẩy vùng động lực để lan tỏa phát triển chung toàn tỉnh: Gồm 6 nhóm dự án vùng Đông Nam đẩy mạnh phát triển (nhóm dự án khu đô thị, du lịch Nam Hội An; nhóm dự án công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô; nhóm công nghiệp dệt may và hỗ trợ ngành công nghiệp dệt may gắn với phát triển Tam Kỳ; nhóm công nghiệp, du lịch gắn với sân bay Chu Lai; nhóm dự án khí - năng lượng và các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng và sản phẩm sau khí; nhóm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao).