The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quảng Nam: Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và cán bộ về công tác cải cách hành chính

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phát huy vai trò của tổ công nghệ cộng đồng trong tuyên truyền CCHC lồng ghép với tuyên tuyền chuyển đổi số...

Nội dung tuyên truyền gồm tiếp tục phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về CCHC.
Tuyên truyền định hướng chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và kết quả triển khai thực hiện.
Phổ biến, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số 2817 ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác CCHC năm 2024.
Tiếp tục cải thiện và nâng cao các chỉ số CCHC (Par Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số chuyển đổi số (DTI) và chỉ số liên quan khác.
Triển khai đồng bộ việc thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, qua các ứng dụng thanh toán không tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa các cấp...
UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC năm 2024.
Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính theo kế hoạch.
Giao Sở TT-TT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền CCHC đạt hiệu quả; thực hiện công tác giám sát, đánh giá những kết quả đạt được đối với lĩnh vực tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh...