The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quảng Ngãi: Phải chấn chỉnh tinh thần làm việc của bộ phận giải quyết thủ tục hành chính ngay từ cơ sở

Phải chấn chỉnh ngay tinh thần làm việc của bộ phận giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở cấp xã, tránh tình trạng trên làm nghiêm, dưới nhũng nhiễu, gây mất lòng tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại phiên họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi trong sáng nay 14/06. Dự họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Thanh An, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên, Trần Phước Hiền, lãnh đạo các sở ngành và địa phương.
Theo kết quả công bố của các cơ quan có thẩm quyền, năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi có 2 chỉ số tăng bậc và 1 chỉ số giảm bậc. Cụ thể, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 86,45/100 điểm, tăng 13,21%, xếp thứ 39/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 24 bậc so với năm 2020. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đạt 40,98 điểm, xếp vị thứ 43/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 17 bậc so với năm 2020. Tuy nhiên, chỉ số năng lực cạnh cấp tỉnh (PCI) giảm điểm, giảm bậc. Năm 2021, PCI tỉnh Quảng Ngãi đạt 62,97 điểm, xếp hạng 45/63 tỉnh, thành, giảm 0,23 điểm và giảm 09 bậc so với năm 2020.
Các đại biểu phân tích, làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính. Tồn tại lớn nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của các cơ quan hành chính chưa triệt để. Việc công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp còn chậm, hiệu quả chưa cao. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định, cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với tầm quan trọng này, vì danh dự của tỉnh, dù khó đến mấy cũng phải quyết tâm thực hiện. Phải thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và phải đổi mới tư duy làm việc. Với tinh thần xuyên suốt này, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành đầy đủ, cụ thể các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, các văn bản về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04 ngày 18/10/2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19/2022 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian qua, vai trò của người đứng đầu các cấp chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị đã được nâng lên, có sự nhận thức tốt hơn đối với các yêu cầu về cải cách hành chính, về đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả quản trị hành chính công và cải thiện năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư. Chính sự thay đổi tích cực từ người đứng đầu đã tạo ra sự đổi mới trong công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động quản lý kinh tế, xã hội của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn cho rằng, trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính đạt kết quả quan trọng nhưng tinh thần, thái độ làm việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao. Điều này dẫn đến mất niềm tin trong Nhân dân, nhất là trong khâu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Các địa phương phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời để tạo niềm tin trong Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần phải đưa ra các chỉ tiêu để phấn đấu như chỉ số PAR INDEX năm 2022 cố gắng tăng 9 bậc từ vị thứ 39 lên thứ 30 các tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ số PCI và PAPI đều ở vị trí 43 năm 2021 cố gắng tăng 8 bậc, lên vị thứ 35/63 tỉnh, thành. Để thực hiện chỉ tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các văn bản của Trung ương và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ về đẩy mạnh cải cách hành chính. Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương ban hành ngay kế hoạch khắc phục kịp thời đối với những chỉ tiêu, chỉ số thành phần bị giảm điểm, mất điểm, làm giảm thứ hạng, khắc phục những nội dung còn tồn tại, hạn chế đối với các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI. Các cơ quan được giao làm đấu mối trong thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI, chủ trì tham mưu từng tiêu chí, chỉ số thành phần và các cơ quan có liên quan phải kịp thời thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ liên quan đến các chỉ số này để đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra trong năm 2022.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, các cấp, các ngành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của xã hội đối với công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Giao Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là bộ phận một cửa tại các huyện, xã. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng mong muốn Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị và Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thuộc cấp mình quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh./.