The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quảng Ngãi - Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện chỉ số PCI

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh là động lực quan trọng để thúc đẩy thu hút nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng mà Quảng Ngãi đang ra sức phấn đấu thực hiện và xem đây là thước đo quan trọng, khách quan nhất đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh, mức độ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhằm có giải pháp điều chỉnh phù hợp trong chiến lược phát triển.
Với quyết tâm của lãnh đạo tỉnh và phấn đấu nỗ lực của các sở, ban ngành, UBND các huyện thành phố và các đơn vị có liên quan trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đã tạo chuyển biến tích cực trong nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đưa Quảng Ngãi từ vị trí xếp hạng 27/63 tỉnh thành trong năm 2012 lên vị trí 07/63 tỉnh, thành trong năm 2013, tăng 20 bậc, nằm trong nhóm xếp hạng rất tốt.
Qua phân tích những chỉ số thành phần PCI năm 2013 của Quảng Ngãi so với năm 2012 có 07 chỉ số tăng điểm gồm: Tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, tính năng động của lãnh đạo tỉnh, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý với tổng số điểm tăng là 10,46 điểm và 2 chỉ số giảm điểm là: Gia nhập thị trường, chi phí không chính thức với tổng số điểm giảm là 1,99 điểm.
Mặc dù thứ hạng của tỉnh Quảng Ngãi trên bảng xếp hạng PCI năm 2013 đã có sự thay đổi đáng kể, nhưng chỉ số PCI của tỉnh trong những năm qua chưa thực sự ổn định; điều này đòi hỏi các sở, ngành và địa phương cần phải tiếp tục chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu giữ thứ hạng và tiếp tục cải thiện chỉ số PCI trong thời gian đến, với 9 giải pháp trong tâm sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của PCI trong việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc hỗ trợ, giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra bộ máy chính quyền “thân thiện, chuyên nghiệp”; chuyển nhận thức và hành động từ “quản lý doanh nghiệp” sang “hỗ trợ doanh nghiệp”.
2. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số PCI nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo lập môi trường kinh doanh của tỉnh ngày càng tốt hơn; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/11/2012 và Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính.
3. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, thực hiện rà soát, hệ thống hóa các quy định, quy chế, chính sách của tỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp; chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế kịp thời các thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp và chồng chéo; cắt giảm đáng kể thời gian thực hiện thủ tục hành chính và khắc phục các vấn đề bất cập cho người dân và doanh nghiệp; trên cơ sở đó, tiến hành công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và kiểm soát, theo dõi quá trình thực hiện một cách hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và xử lý thủ tục hành chính,...
4. Hàng năm duy trì tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp để động viên kịp thời các doanh nghiệp có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Định kỳ hàng năm (hoặc 6 tháng) các sở, ban ngành, UBND các huyện thành phố tổ chức các cuộc tiếp xúc doanh nghiệp để tạo sự gần gũi, thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp trong giải quyết khó khăn, vướng mắc.
5. Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với các thủ tục liên quan đến thuế, hải quan, đất đai, tín dụng,..
6. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo lao động, đảm bảo chất lượng lao động để cung ứng, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngay cả đào tạo cho đội ngũ doanh nhân, nhằm cải thiện tốt hơn nữa chỉ số đào tạo lao động trong chỉ số PCI nói chung.
7. Củng cố vai trò Đoàn luật sư trong việc hỗ trợ và tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết, xét xử các tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh.
8. Đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo tinh thần kiên quyết thu hồi những dự án mà nhà đầu tư không đảm bảo năng lực, các dự án có dấu hiệu giữ đất; đồng thời tích cực hỗ trợ các dự án có tính khả thi cao nhưng gặp vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng hoặc gặp khó khăn khách quan.
9. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban ngành, địa phương trong việc cải thiện chỉ số PCI trong năm 2014 và những năm tiếp theo; đồng thời có kế hoạch đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra quá trình thực hiện một cách có hiệu quả, xem đây là sự cam kết, đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi trong việc cải thiện môi trường đầu tư.
Với việc triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp trọng tâm trên, Quảng Ngãi tin tưởng sẽ giữ thứ hạng và tiếp tục cải thiện chỉ số PCI, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp, thu hút tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển trong thời gian đến.
Thái Dương