The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quảng Trị: Huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh cải cách

5 năm qua, huyện Vĩnh Linh đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. Nhờ vậy, chỉ số cải cách hành chính của huyện được nâng lên qua từng năm. Từ vị trí tốp cuối năm 2014 vươn lên thứ 5 năm 2015, đến nay, Vĩnh Linh đã trở thành một trong những đơn vị được xếp loại tốt về công tác cải cách hành chính.
Để nghị quyết (NQ) đi vào cuộc sống, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức quán triệt thống nhất nhận thức về nội dung NQ và các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính (CCHC), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các phòng, ban cấp huyện và UBND các xã thị trấn.
Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch xác định rõ mục tiêu đảm bảo xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong thời kỳ mới.
Huyện cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã tiến hành kiểm tra 61 đơn vị. Qua kiểm tra đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện CCHC, đưa ra những giải pháp khắc phục hướng tới nền hành chính hiện đại, phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân.
5 năm qua, 6 nội dung chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011- 2020 của Chính phủ gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính hướng tới nâng cao chỉ số PCI, chỉ số PAPI, chỉ số PAR INDEX đều được Vĩnh Linh triển khai có hiệu quả.
Trong đó, đối với công tác cải cách thể chế, giai đoạn 2016 -2020, huyện ban hành 21 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) chủ yếu quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
Ban hành 55 văn bản triển khai thi hành các văn bản QPPL và 68 văn bản góp ý hoàn thiện văn bản QPPL. Định kỳ hằng năm, huyện đều ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản QPPL hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.
Thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh, công tác CCHC được Vĩnh Linh đặc biệt chú trọng. Hiện nay, đối với cấp huyện có 297 thủ tục hành chính; cấp xã 137 thủ tục được số hóa đưa vào phần mềm một cửa điện tử. 100% thủ tục hành chính đều được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức như niêm yết tại trụ sở bộ phận một cửa các cấp; công bố trên cổng thông tin điện tử huyện; tuyên truyền sâu rộng về cải cách thủ tục hành chính nhà nước trong đội ngũ cán bộ, viên chức. Xem CCHC là quá trình lâu dài, không có điểm kết thúc.
Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo sự quyết liệt, nhất quán, kiên trì và liên tục trong triển khai CCHC. Giai đoạn 2016 - 2020, Vĩnh Linh tiếp nhận 138.452 bộ hồ sơ. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hẹn đạt trên 99%/năm. Mỗi năm thực hiện lấy ý kiến hài lòng khoảng 30% người dân và có 100% người dân, doanh nghiệp hài lòng khi tham gia giải quyết các thủ tục hành chính ở cả 2 cấp huyện và xã.
Vĩnh Linh đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính. Từ đó đảm bảo nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, Cổng Thông tin điện tử huyện đóng vai trò là kênh thông tin chính thống của chính quyền tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, góp phần minh bạch thông tin phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân và doanh nghiệp.
Ngoài ra, 100% xã, thị trấn kết nối internet, có mạng LAN để điều hành công việc; có 70% văn bản thực hiện chữ ký số; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt 50% trở lên; 12 đơn vị, phòng ban cấp huyện và 100% xã thị trấn đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Việc này đã góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và hoạt động của cơ quan, đơn vị; tạo dựng lòng tin của Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức thông qua việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc UBND huyện quản lý được quan tâm. Hiện nay, UBND huyện có 12 phòng chuyên môn, 57 đơn vị sự nghiệp và 1 tổ chức hội được giao biên chế, giảm 9 trường học và 2 đơn vị sự nghiệp so với năm 2015; tinh giản biên chế được 101 người, đạt 50% kế hoạch. Đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Vĩnh Linh đã thực hiện hoàn thành. Đến nay địa phương chỉ còn 149 thôn bản, khu phố với 18 xã, thị trấn. Việc bố trí, sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau sáp nhận được đảm bảo theo quy định.
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành nhận định: “Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU ở địa phương vẫn còn những vướng mắc như: Việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai nhưng chưa đồng bộ; tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3,4 cũng như tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp; tại một số đơn vị đã được sáp nhập việc bố trí người làm còn bất cập, chưa giải quyết triệt để số người dôi dư của một số lĩnh vực”.
Từ nhận định trên, ông Thái Văn Thành cho hay, thời gian tới, huyện sẽ chú trọng hơn nữa công tác theo dõi, đánh giá chất lượng và khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và đối tượng chịu tác động của CCHC. Tăng cường truyền thông sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,5 và dịch vụ bưu chính công. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong quá trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính cho người dân. Tiếp tục tinh gọn bộ máy nhà nước, đảm bảo hoàn thiện đề án vị trí việc làm phù hợp với vị trí công việc. Tiếp tục triển khai xây dựng chính quyền điện tử định hướng đến năm 2025... Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động công tác CCHC hướng tới sự hài lòng của người dân.