CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quảng Trị phát huy đoàn kết để vững mạnh

Phát triển nông nghiệp vẫn là bệ đỡ của kinh tế Quảng Trị.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 trong bối cảnh có nhiều khó khăn phức tạp, thiên tai, dịch bệnh. Với khát vọng vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Quảng Trị đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang phân tích, nổi bật nhất của giai đoạn 2015-2020, là công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, có nhiều cách làm mới, sáng tạo. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện phù hợp, sát với tình hình địa phương. Tỉnh kịp thời sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy, qua đó rút ra nhiều vấn đề nhằm nâng cao chất lượng các quyết định lãnh đạo.

Tập trung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên thông qua chủ đề, chủ điểm hằng năm, cam kết trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

QT_2-1602648909134.JPG
Trong nông nghiệp Quảng Trị, phát triển rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững là một trong những thế mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã triển khai thực hiện chủ trương cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu với cấp ủy các cấp, với các nội dung “giao việc, đặt hàng” gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.Việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp ủy tỉnh Quảng Trị, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu của nhiệm kỳ.

Tốc độ tăng trưởng bền vững

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết, giai đoạn 2015-2020 nền kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tạo nguồn lực mới cho sự phát triển. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; cộng đồng các doanh nghiệp từng bước vượt khó. Việc đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước thực hiện theo lộ trình; kinh tế tập thể có sự chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phát triển khá bền vững. Công tác xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư được tăng cường và chú trọng. Môi trường đầu tư được cải thiện; chỉ số PCI của tỉnh tuy chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết XVI nhưng đã tăng điểm qua từng năm (từ 57,32 điểm năm 2015 lên 63,84 điểm năm 2019).

Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo; chăm sóc người có công với cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội… đạt kết quả tích cực. Tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giải quyết việc làm, nhất là xuất khẩu lao động; quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

Giai đoạn 2016-2020 tạo việc làm mới cho hơn 61 nghìn người, vượt chỉ tiêu Nghị quyết XVI, trong đó làm việc tại địa phương hơn 35 nghìn người. Tỷ lệ lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm từ 3,7% xuống còn 2,7%. Công tác giảm nghèo bền vững được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,43% xuống còn 6,43%, giảm bình quân 1,77%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết XVI. Tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, các công trình tri ân và chăm sóc người có công với cách mạng. Những kết quả này góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể.

QT_3-1602648909485.jpg
Công nghiệp năng lượng được Quảng Trị ưu tiên đột phá.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cho biết, đạt được kết quả trên là thành quả quan trọng từ sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị; sự kế thừa và phát huy thành tựu của tỉnh trong nhiều nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ sâu sát, thiết thực, kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ, hợp tác tích cực của các địa phương trong cả nước. Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, tỉnh Quảng Trị rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để làm hành trang cho giai đoạn phát triển 2020-2025.

Trước hết phải luôn giữ gìn và phát huy khối đoàn kết thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong toàn xã hội để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, là nhân tố quyết định thành công. Luôn quán triệt và nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tiễn và nhu cầu phát triển của địa phương.

Đáng chú ý trong từng giai đoạn phải nhạy bén, kịp thời phát hiện đúng và tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình phát triển cũng như quan tâm xác định các nguồn lực phù hợp để tranh thủ khai thác, phát huy; biến khó khăn, thách thức thành tiềm năng, cơ hội phát triển. Luôn có khát vọng vươn lên, quyết tâm, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với cam kết trách nhiệm, nói đi đôi với làm, phát huy tinh thần nêu gương của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

Nhất quán với phương châm hành động lấy “nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng”. Vì vậy, cần tích cực, chủ động khơi thông và phát huy mọi nguồn lực xã hội; tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành trung ương, các tổ chức quốc tế; mạnh dạn đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp, kiên trì bám sát để tạo dựng nguồn lực, cơ hội phát triển. Gắn kết chặt chẽ và đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Ba trụ cột chiến lược

Để hiện thực hóa các chủ trương của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, tỉnh quyết tâm phát huy hơn nữa đoàn kết để tạo sức mạnh hội nhập, phát triển, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; tranh thủ cơ hội và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; ứng dụng công nghệ số để tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên; phát huy sức mạnh về truyền thống văn hóa, lịch sử và phẩm chất con người Quảng Trị.

Trong đó, chú ý khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế trên ba trụ cột chính, đó là công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ - du lịch; nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế, công nghiệp năng lượng là lĩnh vực đột phá phát triển và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chú trọng liên kết vùng trong phát triển. Phát huy sức mạnh nội lực, tranh thủ ngoại lực, chủ động nắm bắt thời cơ. Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, tạo điều kiện tốt hơn nữa để kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

QT_4-1602648908967.JPG
Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, điểm nhấn của du lịch tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu quan trọng nhất cố gắng biến Quảng Trị thành trung tâm năng lượng của miền trung. Để thực hiện hóa được chủ trương này, tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Trung ương quan tâm, hỗ trợ cho tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án nhiệt điện khí sử dụng nguồn khí tự nhiên từ mỏ Báo Vàng và mỏ Kèn Bầu, dự án điện gió, điện mặt trời.

Với tất cả những lợi thế về điều kiện tự nhiên, thủ tục pháp lý, cơ sở hạ tầng đã và đang được chuẩn bị, tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phát triển khí tại mỏ Báo Vàng đưa về Quảng Trị trong giai đoạn 2020-2025 cung cấp khí cho Nhà máy Nhiệt điện khí 340 MW của Gazprom tại Khu Kinh tế đông nam Quảng Trị; đề nghị PVN chọn Quảng Trị là nơi tiếp bờ cho mỏ khí Kèn Bầu.

Với các dự án điện gió, điện mặt trời, Quảng Trị đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương giao Viện Năng lượng tích hợp vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia các dự án đã được phê duyệt quy hoạch đang triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; dự án TBA 500 kV Lao Bảo cùng đường dây 500 KV Cam Lộ - Lao Bảo để giải tỏa công suất các dự án điện gió. Nhất là quan tâm đưa vào danh mục dự án quy hoạch điện VIII các dự án đã được UBND tỉnh đề nghị Bộ Công thương phê duyệt bổ sung quy hoạch… tạo điều kiện cho Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền trung trong thời gian sớm nhất, là động lực, điều kiện quan trọng để tỉnh Quảng Trị phát triển, đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2020-2025.

Theo Báo Nhân dân