CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Sóc Trăng đồng hành cùng doanh nghiệp

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: "Việc cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng rất quan tâm. Giữa năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã có Kết luận số 11-KL/TU về nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư đến năm 2015.
Tiếp sau đó, đầu năm 2014, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Chương trình hành động số 01/CTr-UBND về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2014 - 2015 với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, cải thiện chất lượng điều hành và quản lý kinh tế của tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tỉnh chủ trương xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương".
Nhằm thực hiện mục tiêu trên, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì các cuộc gặp mặt doanh nghiệp định kỳ, chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp thực hiện tốt các chính sách pháp luật nhằm tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường hoạt động hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh đã ra thông báo về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp qua số điện thoại (079 3826719). Doanh nghiệp có thể phản ánh, kiến nghị về các khó khăn, vướng mắc của mình trong quá trình lập thủ tục, triển khai dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Thông báo này được niêm yết tại các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ thủ tục liên quan đến doanh nghiệp.
Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về "Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư và tiếp nhận các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp", phối hợp với Ban quản lý Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ ra mắt Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo. Ngoài ra, công tác hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp cũng được thực hiện khẩn trương. Được sự hỗ trợ kinh phí từ Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng, tỉnh đã phối hợp với đơn vị tư vấn của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trung tâm Tư vấn, Bồi dưỡng pháp luật kinh doanh, mở các khóa đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV. Kết quả, đã tổ chức được 7 lớp, gồm: 1 lớp khởi sự doanh nghiệp, 5 lớp quản trị doanh nghiệp và 1 lớp giám đốc điều hành (CEO).
Các hoạt động khảo sát doanh nghiệp để nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trình UBND tỉnh cũng được các ngành và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả.
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư đang được tỉnh cải cách theo hướng đơn giản, cắt giảm những thủ tục không cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ thủ tục hành chính tỉnh còn 1.500 thủ tục, giảm 187 thủ tục so với năm 2009. Cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp ngày càng hoàn thiện, giải quyết thủ tục hành chính nhanh, hiệu quả. Tính đến nay, đã có 18/18 sở, ngành của tỉnh, 11/11 huyện, thị xã, thành phố và 109/109 xã, phường, thị trấn thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", có 5/18 sở, ngành thực hiện cơ chế "một cửa liên thông", 11/11 huyện, thị xã, thành phố thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" hiện đại. Nhìn chung, các thủ tục hành chính của doanh nghiệp, nhà đầu tư đều được giải quyết theo đúng thời gian quy định, và có nhiều trường hợp sớm hơn.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Sóc Trăng, trong 9 tháng đầu năm nay, bằng sự nỗ lực quyết tâm, cùng với sự phối hợp của các cấp, các ngành chức năng trong tỉnh, thông qua hoạt động của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở đã tiếp xúc, làm việc với 31 lượt nhà đầu tư, trong đó có 7 lượt nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, còn tư vấn hỗ trợ thủ tục đầu tư và đăng ký doanh nghiệp trên 100 doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Tỉnh Sóc Trăng đang phấn đấu xây dựng nền hành chính công theo hướng phục vụ, chuyển từ tư duy "quản lý, giải quyết" bằng "phục vụ, đáp ứng" để chính quyền thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp.

Hoàng Nghị

Theo Báo Đầu tư điện tử ngày 05/11/2014