The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Sơn La: Cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chỉ số CCHC

Từ đầu năm đến nay, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức; song, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, cơ bản đảm bảo các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.
Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, các cấp, các ngành, địa phương bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đề cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, cải cách mạnh mẽ, hành động quyết liệt, hiệu quả, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành toàn diệncác mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính, đảm bảo đúng tiến độ về thời gian, chất lượng.
Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung trong chương trình cải cách hành chính Nhà nước; các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Tập trung rà soát tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương trong 7 tháng qua, nghiên cứu tham mưu đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021.
Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tiếp tục đổi mới, cải tiến lề lối tác phong làm việc, đề ra các giải pháp tích cực để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của tỉnh, phục vụ ngày càng tốt hơn tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
Tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao các chỉ số thành phần đạt điểm cao và khắc phục, nâng cao các nội dung giảm điểm, đạt điểm thấp đối với chỉ số CCHC, chỉ số PCI, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS, chỉ số POBI, chỉ số ICT Index.
Các cấp, các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn thuộc ngân sách cấp huyện để đảm bảo kế hoạch giải ngân của tỉnh. Thường xuyên tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, HTX để tạo thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, xử lý những khó khăn về thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình giải quyết TTHC nhanh gọn, giảm phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Tổ chức đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI); tham mưu xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp, Đề án phát triển HTX.
Triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Tiếp tục triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo quy định. Tăng cường kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.