The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hải Dương

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính giúp Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã... triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.
UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh Hải Dương do ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội làm Phó Trưởng ban thường trực, Giám đốc Sở Nội vụ là Phó trưởng ban; thành viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện một số sở, ngành của tỉnh.
Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương làm Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Hải Dương.
Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương làm Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hải Dương

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh Hải Dương:

Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh; cho ý kiến về dự thảo đề án, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh;

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Đề án, chương trình, kế hoạch dài hạn, hàng năm và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính;

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương

Đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm góp phần nâng cao các chỉ số của tỉnh: Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và các chỉ số khác liên quan đến cải cách hành chính của tỉnh;

Tổng hợp, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh; nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách, văn bản, quy định thuộc lĩnh vực cải cách hành chính theo quy định hoặc khi có yêu cầu;

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Theo Thương hiệu và Công luận