The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Đắk Nông đẩy mạnh cải cách hành chính

Trong quá trình thực hiện công vụ, công tác cải cách hành chính luôn được tỉnh Đắk Nông xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt, lâu dài trong chiến lược phát triển. Do vậy, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông luôn yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt trong quá trình thực hiện để người dân doanh nghiệp luôn được thuận lợi trong công việc.
Cải cách hành chính thực chất, quyết liệt, đồng bộ
Ngày 18.11.2016, Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Từ đó đến nay, công tác cải cách hành chính được các cấp, ngành của tỉnh Đắk Nông thực hiện đồng bộ trên tất cả nội dung, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu đạt được. Tỉnh Đắk Nông đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, bảo đảm thực chất, quyết liệt, đồng bộ.
Trong cải cách hành chính, tỉnh Đắk Nông luôn tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và tổ chức khác tham gia một cách phù hợp vào hoạt động của cơ quan Nhà nước. Qua đó, có sự tương tác để tăng cường tính minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng giải quyết công việc và cùng tạo ra giá trị sản phẩm cho xã hội.
Trong quá trình thực hiện, công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Trung tâm Hành chính công tỉnh, trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã hoạt động hiệu quả. Từ đó, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính khi đến làm việc.
Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được triển khai thực hiện với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo. Bên cạnh chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Mặt khác, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước được tăng cường. Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rất nhiều so với trước.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp có bước chuyển tích cực, từng bước tiến đến xây dựng chính quyền điện tử.
Tiếp tục cải thiện nâng cao các chỉ số
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 4644 về triển khai thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ và giải pháp theo Kế hoạch số 509, ngày 29.7.2021 về cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông 2021.
Theo đó, tỉnh Đắk Nông tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết 68, ngày 12.5.2020 của Chính phủ.
Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đưa ra giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng cung ứng hành chính công cho người dân, tổ chức, chú trọng nội dung được người dân mong đợi nhiều.
Ngoài ra, cùng với mở rộng hình thức tuyên truyền về nơi tiếp nhận, trả kết quả để người dân, tổ chức biết, niêm yết công khai thủ tục hành chính dễ dàng, thuận tiện, đầy đủ, đơn giản hóa, các cấp tăng cường tiếp nhận thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.
Các sở, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ quan, đơn vị sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, tinh giản theo lộ trình và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ.
Công tác cải cách hành chính gắn với công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực cơ quan hành chính nhà nước các cấp, chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân và tổ chức.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn những hạn chế. Cụ thể, việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân trên một số lĩnh vực còn trễ hẹn, nhất là lĩnh vực đất đai. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm, vẫn còn hiện tượng gây phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông (ICT INDEX) còn chuyển biến chậm, chưa hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết số 07 đề ra.