CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2020

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan về công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2020”.

Thông qua cuộc thi, tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đối tượng tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Với các nội dung dự thi bao gồm: Nội dung sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính; đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian và cắt giảm được một số chi phí thực hiện thủ tục hành chính; giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giải pháp về cải cách tài chính công; giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng hoạt động về công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính...ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có cán bộ, công chức, viên chức gửi bài tham gia dự thi; đồng thời, tổ chức thực hiện các nội dung bảo tính thiết thực, hiệu quả, việc đánh giá phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan.

Theo Báo điện tử Phú Yên