CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Trà Vinh: Nâng cao chỉ số PCI: Tập trung 09 nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Trà Vinh xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố của cả nước và thứ hạng 10/13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long; với tổng số điểm 62,44 điểm, tăng 10 bậc so với năm 2019, thuộc nhóm điều hành “trung bình” (đến ngày 20/02/2022, chỉ số PCI năm 2021 chưa công bố).
Với những kết quả đạt được, tỉnh đề ra chỉ tiêu phấn đấu năm 2021 tăng 05 bậc. Do vậy, tỉnh tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tạo tiền đề để nâng cao vào những năm tiếp theo.
Năm 2021 - năm đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nhưng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp (DN), tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng cả 10 chỉ số thành phần. Nhằm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh, ngày 20/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn ký Quyết định số 166/QĐ-UBND, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; trong đó, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ được giao. Triển khai Kế hoạch kịp thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp đối với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch. Theo đó, các sở, ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến Kế hoạch đến cán bộ, công chức, viên chức, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện.
Với tinh thần đó, tỉnh phấn đấu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, cải thiện vị trí xếp hạng so với các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước; phấn đấu tăng số lượng DN mới thành lập, giảm DN giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho DN và người dân; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19; kịp thời hỗ trợ người dân và DN phục hồi sản xuất, kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh; nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP.
Đặc biệt, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn quy trình xử lý, đơn giản hóa hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC; tăng cường và nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả TTHC; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với DN và Nhân dân.
Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch, UBND tỉnh đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm:
(1) Cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và cải cách điều kiện kinh doanh. Trong đó, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, rà soát danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện để đề xuất, kiến nghị thu hẹp phạm vi của một số ngành nghề; đưa ngành nghề ra khỏi danh mục nếu có biện pháp quản lý khác hiệu quả hơn; đưa các ngành nghề ra khỏi danh mục nếu quản lý thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn, không có mục tiêu quản lý hoặc mục tiêu quản lý không rõ ràng.
(2) Thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12, ngày 21/11/2007 và Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, ngày 29/6/2006 để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định đảm bảo áp dụng đầy đủ nguyên tắc khoa học về quản lý rủi ro theo thông lệ quốc tế.
(3) Đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng hệ thống thông tin đất đai; thực hiện giao dịch điện tử về đất đai. Tập trung cải cách và hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký sở hữu và chuyển nhượng tài sản, trong đó chú trọng tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lập kế hoạch số hóa và lưu trữ hồ sơ địa chính ở dạng số để khai thác sử dụng tại các Văn phòng đăng ký đất đai; ứng dụng công nghệ - thông tin trong thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
(4) Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách TTHC. Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, phát triển DN công nghệ số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
(5) Tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương và kiểm tra, giám sát; kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giảm chi phí trên mọi lĩnh vực; trong đó, tập trung nghiên cứu giải pháp cải cách TTHC đối với các dự án chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và công nghệ tốt nhất, dự án xanh... gắn cải cách TTHC với xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.
(6) Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu phát triển bền vững, tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể để tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu nền tảng nhưng khó cải thiện như bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nghèo đa chiều, phát triển vùng sâu, vùng xa.
(7) Chú trọng hỗ trợ người dân và DN phục hồi sản xuất, kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
(8) Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích DN khởi nghiệp sáng tạo. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng và phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
(9) Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế gắn với thực hiện cải cách trong nước về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nhất là đẩy mạnh các hoạt động hợp tác nghiên cứu, tư vấn và đối thoại chính sách với các tổ chức quốc tế có uy tín nhằm phục vụ thu hút nguồn lực và ủng hộ của các đối tác cho mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.