CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Trà Vinh: Tiếp tục thực hiện đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương

Năm 2019, năm đầu tiên tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Theo đó, ngày 30/10/2020, tại Khách sạn Cửu Long, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 3505/QĐ-UBND, ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh “về việc phê duyệt kết quả đánh giá chỉ số DDCI năm 2019”.
Theo ông Châu Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ Quyết định số 1954/QĐ-UBND, ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh “về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá chỉ số DDCI”; căn cứ vào kết quả hoạt động của các sở, ngành và các địa phương của năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng (đơn vị tư vấn) đã có kết quả đánh giá chỉ số DDCI năm 2019. Theo đó, ngày 19/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 3505 “về việc phê duyệt kết quả đánh giá DDCI năm 2019”. Kết quả đánh giá chỉ số DDCI là công cụ hiệu quả, cải thiện năng lực quản lý, điều hành kinh tế tại các sở, ngành; địa phương, góp phần cải thiện thứ hạng và củng cố vị trí xếp hạng của tỉnh trong bảng xếp hạng chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Thực hiện đánh giá chỉ số DDCI là một trong những nội dung ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh, nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Trên tinh thần đó, những năm qua, tuy môi trường kinh doanh của tỉnh đã đạt được những tiến bộ, nhưng vẫn còn những hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, nhất là những vấn đề thuộc trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan cấp sở, ban, ngành, huyện. Chỉ số DDCI được xây dựng nhằm đo lường chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền cấp huyện, thị và sở, ngành - những cấp chính quyền có quan hệ trực tiếp với các cơ sở kinh tế trên địa bàn như hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư...

DDCI lần đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh vào năm 2019 (triển khai ở một số tỉnh, thành vào năm 2013). Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại hội công bố kết quả chỉ số DDCI, năm 2020 và những năm tới, Trà Vinh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện và mở rộng thêm các sở, ngành tỉnh; vì đây là động lực quan trọng cho công tác điều hành, hỗ trợ đắc lực cho việc nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, góp phần để Trà Vinh nâng thứ hạng trong bảng xếp hạng về nâng cao chỉ số PCI trong những năm tới.

Bằng sự nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh; thực hiện đánh giá chỉ số DDCI của tỉnh năm 2019 bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc duy trì đánh giá Chỉ số DDCI năm 2020 và những năm tiếp theo nhằm giúp Trà Vinh nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan cấp sở, ban, ngành, từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, từng bước loại hẳn tồn tại của một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức chính quyền các cấp còn tư duy quản lý xã hội theo mô hình chính quyền mệnh lệnh một chiều từ trên xuống dưới, xem cơ quan hành chính là công cụ quản lý xã hội chứ không phải để phục vụ xã hội, phục vụ Nhân dân, thiếu sự tham vấn và phản hồi từ phía cộng đồng doanh nghiệp và dân cư…

Theo lãnh đạo của một số sở, ngành tỉnh, những năm qua, chỉ số PCI của tỉnh “thăng trầm” thiếu ổn định. Một trong những nguyên nhân là do Trà Vinh chưa triển khai đánh gia chỉ số DDCI. Vì chưa có cơ sở để đánh giá những tồn tại, hạn chế ở sở, ban, ngành nào hay địa phương nào; hạn chế những gì, ưu điểm những gì..., nên khó tìm giải pháp khắc phục. Chỉ năm đầu thực hiện, nên chỉ số DDCI đối với tỉnh vẫn còn mới mẽ. Tuy nhiên, mục tiêu của tỉnh về đánh giá chỉ số DDCI đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm triển khai, nhằm thúc đẩy cải thiện chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành, huyện, thị, tạo động lực cải cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành, các cấp tại tỉnh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch tại địa phương, với mục đích mang lại lợi ích tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Từ đó, giúp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, phát triển kinh tế và lợi ích cho người dân địa phương.

“Nói đến đánh giá nghĩa là nói đến thứ hạng. Đơn vị, địa phương muốn có vị trí tốt cần nỗ lực thực hiện đúng, đủ theo các tiêu chí. Kết quả chỉ số DDCI là một trong những căn cứ để xem xét, so sánh chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực điều hành hành chính công. Đồng thời, người đứng đầu, đơn vị, địa phương có điều kiện “soi rọi” lại quá trình lãnh đạo điều hành thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao, để kịp thời uốn nắn, khắc phục, nhằm phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh.

Theo Báo Trà Vinh