The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Vĩnh Long: Cải thiện môi trường kinh doanh, củng cố niềm tin và tạo thêm động lực cho doanh nghiệp

Xác định cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên; nỗ lực thực chất, quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm để tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn góp phần giải quyết kịp thời các khó khăn và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển các ý tưởng kinh doanh mới, sáng tạo.
Đó là yêu cầu của UBND tỉnh theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Để cải thiện môi trường kinh doanh, củng cố niềm tin và tạo thêm động lực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và phát triển, UBND tỉnh nhấn mạnh “cần sự vào cuộc mạnh mẽ, thực chất và quyết liệt hơn nữa của các cấp, các ngành và địa phương”.
Theo UBND tỉnh dự báo năm 2024, các thuận lợi, khó khăn vẫn tiếp tục đan xen, nhưng khó khăn nhiều hơn. Mục tiêu cải thiện thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 thuộc nhóm Tốt của cả nước.
Tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, phấn đấu năm 2024 tỉnh có 510 doanh nghiệp thành lập mới; giảm số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động. Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tinh thần kiến tạo, phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định...
Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tiếp tục tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo điều hành về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số thành phần chỉ số PCI liên quan đến lĩnh vực đơn vị quản lý, nhất là cải thiện những mặt thực hiện chưa tốt và chậm so với các tỉnh, thành trong cả nước.
Thủ trưởng các sở, ngành có trách nhiệm chủ động cập nhật các hướng dẫn của các bộ đầu mối để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP góp phần cải thiện các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của ngành, lĩnh vực phụ trách.