The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt