CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Báo cáo Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

Báo cáo Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 11 Tháng 1, 2019

Tóm tắt