The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2018

Báo cáo kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2018

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt