The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo kết quả phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016

Báo cáo kết quả phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt