CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI 2016, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cải thiện PCI 2017

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI 2016, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cải thiện PCI 2017

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt