The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình hành động cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Quý III/2016

Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình hành động cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Quý III/2016

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt