The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017

Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt