The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ giao

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ giao

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt