The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 19 Tháng 12, 2019

Tóm tắt