CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Báo cáo phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018

Báo cáo phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 28 Tháng 5, 2019

Tóm tắt