The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Phân tích Chỉ số PCI tỉnh Đồng Tháp năm 2018

Báo cáo Phân tích Chỉ số PCI tỉnh Đồng Tháp năm 2018

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 20 Tháng 5, 2019

Tóm tắt