The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Quý 3 năm 2019 Về cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm chi phí và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Báo cáo Quý 3 năm 2019 Về cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm chi phí và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 13 Tháng 9, 2019

Tóm tắt