CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và kết quả thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị làm việc với các lực lượng thanh t

Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và kết quả thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị làm việc với các lực lượng thanh t

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 10 Tháng 9, 2019

Tóm tắt