CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 16/08/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 đến năm 2020 quý III/2019

Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 16/08/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 đến năm 2020 quý III/2019

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 24 Tháng 9, 2019

Tóm tắt