The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP; tình hình KT-XH tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP; tình hình KT-XH tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai

Tác giả: UBND

Ngày ban hành: 14 Tháng 3, 2023

Tóm tắt