The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Tổng kết thực hiện nghiên cứu lý luận  đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắc giai đoạn 2010-2018

Báo cáo Tổng kết thực hiện nghiên cứu lý luận đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắc giai đoạn 2010-2018

Tác giả: UBND tỉnh

Ngày ban hành: 09 Tháng 1, 2020

Tóm tắt