The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, quý I/2023

Báo cáo triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, quý I/2023

Tác giả: UBND

Ngày ban hành: 31 Tháng 3, 2023

Tóm tắt