The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo về kết quả công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015

Báo cáo về kết quả công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt