The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo về thực trạng và những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tình Hưng Yên

Báo cáo về thực trạng và những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tình Hưng Yên

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt