The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo Về việc kết quả triển khai công tác cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Báo cáo Về việc kết quả triển khai công tác cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt