The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo v/v sử dụng thông tin và kết quả của chỉ số PCI và PAPI

Báo cáo v/v sử dụng thông tin và kết quả của chỉ số PCI và PAPI

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt