The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Chỉ thị Về một số giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Chỉ thị Về một số giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 05 Tháng 8, 2019

Tóm tắt