The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Chỉ thị Về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019

Chỉ thị Về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 18 Tháng 6, 2019

Tóm tắt