CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Chỉ thị v/v chuẩn bị báo cáo phục vụ cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Chỉ thị v/v chuẩn bị báo cáo phục vụ cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt