CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Chỉ thị v/v tăng cường cải thiện MTKD và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Chỉ thị v/v tăng cường cải thiện MTKD và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt