CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Chỉ thị v/v tiếp tục cải thiện MTKD, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017

Chỉ thị v/v tiếp tục cải thiện MTKD, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt