The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Chương trình hành động Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017-2020

Chương trình hành động Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017-2020

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt