The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Chương trình hành động Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 08/12/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Đồng Nai

Chương trình hành động Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 08/12/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Đồng Nai

Tác giả: UBND

Ngày ban hành: 08 Tháng 3, 2023

Tóm tắt