The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Chương trình triển khai Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban , ngành và địa phương DDCI Quảng Ninh 2020

Chương trình triển khai Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban , ngành và địa phương DDCI Quảng Ninh 2020

Tác giả: UBND tỉnh

Ngày ban hành: 27 Tháng 3, 2020

Tóm tắt