The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Tác giả: UBND

Ngày ban hành: 04 Tháng 1, 2023

Tóm tắt