The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015

Kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt