The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kế hoạch  Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Tỉnh Hà Giang năm 2019

Kế hoạch Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Tỉnh Hà Giang năm 2019

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 06 Tháng 6, 2019

Tóm tắt